portfolio web templates
REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE  STRONY  INTERNETOWEJ
1. Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich Przedsiębiorca Jarosław Kryg umożliwia nieodpłatne korzystanie ze strony internetowej będącej własnością Inskrypcja Jarosław Kryg, zamieszonej na domenie internetowej: vidana.pl, w tym z zawartych w niej materiałów i treści.
2. Strona internetowa jest także formą działalności przedsiębiorcy i teksty w nim zamieszczane mogą mieć formę reklamy lub promocji.
3. Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze strony nie jest dopuszczalne. Strona niniejsza nie jest interaktywna i nie można tu składać ofert, zamówień, za wyjątkiem formularza kontaktowego, ktory służy do zapytań ofertowych do Przedsiębiorcy.
4. Prawa do strony jako całości przysługują Przedsiębiorcy, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości przysługują osobom trzecim, tj. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, których materiały i treści zgodnie z prawem są udostępniane przez Przedsiębiorcę na stronie.
5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na stronie materiały i treści pochodzące od osób trzecich, w szczególności w formie reklam lub komentarzy. Osoby umieszczające reklamy lub komentarze oświadczają, że przysługują im do nich prawa autorskie oraz zezwalają na ich bezterminową i bezwarunkową publikację na stronie.
6. Układ i kompozycja strony, zastosowane w nim elementy i rozwiązania graficzne, stanowią własność Przedsiębiorcy, o ile nie jest wprost stwierdzone inaczej i są przedmiotem ochrony prawnej.
7. Zawartość strony podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez zgody Przedsiębiorcy jakichkolwiek materiałów i treści zamieszczonych na stronie może stanowić naruszenie praw autorskich.
8. Przedsiębiorca wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych na stronie wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do stony Przedsiębiorcy, z której zostały powielone.
9. Na stronie mogą być wyświetlane reklamy pochodzące z serwisów zewnętrznych, co wiąże się z wykorzystaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub właściwych elementów oprogramowania, na co osoba odwiedzająca stronę wyraża zgodę.
10. Przy korzystaniu ze strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby strona była wolna od złośliwego oprogramowania, niemniej Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze strony.
11. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby materiały i treści zamieszczone na stronie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.
12. Reklamacje i uwagi, co do funkcjonowania strony oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: studio@vidana.pl
13. Przedsiębiorca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na stronie. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie ze strony nie jest dopuszczalne.
14. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
15. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze strony, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
Katowice, 17.12.2018r.